Profesia de fizioterapeut – legislaţie

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 27 alin. (1) din cadrul Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
ANEXĂ


Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România
CAPITOLUL I: Dispoziții generale
Art. 1
Profesia de fizioterapeut se exercită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, denumită în continuare lege.
Art. 2
În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:
a) profesie de fizioterapeut – serviciu conex actului medical exercitat pe baza unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, conform legii.
b) consimțământ informat – acceptare de către pacient sau de către reprezentantul legal al acestuia a unei intervenții/manevre fizioterapeutice propuse, după ce a fost informat cu privire la diagnosticul stabilit, natura și scopul tratamentului propus, riscul și consecințele acestor alternative, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.
c) competența profesională – ansamblu de cunoștințe și abilități în baza cărora fizioterapeutul realizează o abordare profilactică, terapeutică și de reabilitare/recuperare centrată pe dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilității funcționale la nivel maxim posibil, pe toată perioada vieții.
d) activitate fizioterapeutică – ansamblul de acte fizice, intelectuale și morale, fizioterapeutul folosind în limita competențelor dobândite, toate mijloacele specifice care deservesc scopul prevenirii, tratării și reabilitării disfuncțiilor organismului.
CAPITOLUL II: Exercitarea profesiei de fizioterapeut
Art. 3
(1) Evidența fizioterapeuților se realizează la nivel de colegiu teritorial și la nivel național.
(2) La nivelul Colegiului Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO, funcționează Registrul unic al fizioterapeuților, care se actualizează permanent și se publică pe site-ul oficial al CFZRO. Informațiile publice se rezumă la numele, prenumele, numărul unic din Registrul unic al fizioterapeuților și statusul fizioterapeutului, cu respectarea obligațiilor și principiilor din legislația specifică privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.
(3) La înscrierea în Colegiul Fizioterapeuților din România fiecare fizioterapeut primește un număr unic generat din Registrul unic al fizioterapeuților care se înscrie pe autorizația de liberă practică.
Art. 4
(1) Fizioterapeutul își desfășoară activitatea sub principiul independenței profesionale, în colaborare cu medicul specialist, după caz în cadrul echipei multidisciplinare, respectând prescripția medicală, orice decizie fiind luată spre binele pacientului/beneficiarului.
(2) Independența profesională a fizioterapeutului este garantată de exercitarea activităților specifice de fizioterapie potrivit competențelor profesionale dobândite, fără nicio ingerință în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor sale profesionale și cu respectarea Codului deontologic al fizioterapeutului cu drept de liberă practică și a legilor în vigoare.
(3) Independența profesională a fizioterapeutului conferă potrivit prezentelor norme, dreptul de inițiativă și decizie în ceea ce privește activitatea specifică de fizioterapie, cu asumarea integrală a răspunderii pentru calitatea acesteia.
(4) În cazul în care activitățile specifice de fizioterapie se desfășoară în echipa multidisciplinară/interdisciplinară, fizioterapeutul cu drept de liberă practică va răspunde numai pentru actele ce îi aparțin și este obligat să colaboreze cu membrii echipei medicale în limita competenței profesionale, fără a se opune deciziei medicale luate spre binele pacientului/beneficiarului.
(5) Fizioterapeutul va respecta în activitatea sa confidențialitatea datelor și a actului fizioterapeutic, conform legislației în vigoare.
Art. 5
Decizia profesională a fizioterapeutului se exercită în limita competențelor profesionale dobândite și va avea ca scop dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de
mișcare și a abilității funcționale la nivel maxim posibil sub prescripție medicală și va fi luată cu respectarea Codului deontologic al fizioterapeutului adoptat de CFZRO.
Art. 6
Prescripția medicului specialist, indiferent de specialitatea medicală, în baza căreia fizioterapeutul exercită activitățile prevăzute la art. 13 din lege, cuprinde:
a) diagnosticul clinic, însoțit de indicatorii morfo-funcționali ai afecțiunii, precum și bolile asociate, dacă este cazul;
b) indicația pentru fizioterapie.
Art. 7
Fizioterapeutul furnizează servicii conexe actului medical, pentru dezvoltarea, menținerea și restabilirea capacității de mișcare și a abilității funcționale ale pacienților/beneficiarilor, la indicația medicului specialist.
Art. 8
Decizia fizioterapeutică va fi luată în mod obligatoriu numai după obținerea consimțământului informat al pacientului.
CAPITOLUL III: Autorizarea, suspendarea și retragerea dreptului de exercitare a profesiei de fizioterapeut
Art. 9
(1) Fizioterapeuții care întrunesc condițiile prevăzute de lege exercită profesia pe baza autorizației de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România, avizată anual.
(2) Fizioterapeuții stabiliți într-un alt stat membru al Uniunii Europene, stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, care exercită în mod legal profesia în acel stat și care se deplasează pe teritoriul României pentru a exercita temporar sau ocazional activităţile de fizioterapie trebuie să solicite avizul CFZRO. Aceștia sunt exceptați de la obligația de înscriere și autorizare de către CFZRO. (3) Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităţilor de fizioterapie este stabilit, de la caz la caz, de CFZRO în funcţie de durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea acestora.
(4) Aceştia sunt înregistraţi automat la CFZRO pe durata prestării serviciilor respective, în baza următoarelor documente, înaintate de prestator: a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire; b) copia documentului de cetăţenie; c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România; d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale; e) diplomele, certificatele sau alte titluri de fizioterapeut prevăzute de lege ori de normele UE pentru prestarea activităţilor în cauză; f) traducerea legalizată în limba română a documentului prevăzut la lit. d). (5) Exerciţiul activităţilor de fizioterapeut, în aceste situaţii, se face în concordanţă cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru fizioterapeuții cetăţeni români membri ai
CFZRO. (6) Declaraţia prevăzută la alin. (4) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în cursul anului respectiv, servicii de fizioterapie în România. (7) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (4) lit. a) este obligatorie şi dă acces solicitantului la prestarea de servicii de fizioterapie pe întreg teritoriul României. (8) Pe durata prestării cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor de fizioterpaie pe teritoriul României, persoanele prevăzute la alin. (2) se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar ori administrativ al calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea consumatorilor, precum şi dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru fizioterapeuții cetăţeni români membri ai CFZRO. (9) Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor de fizioterapie pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (2) se face cu titlul profesional prevăzut de lege pentru calificarea profesională însuşită.
(10) Titlurile oficiale de calificare în fizioterapie obținute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic European sau
a Confederației Elvețiene se echivalează sau se recunosc de către Ministerul Educației și Cercetării, conform unei metodologii proprii.
(11) Metodologia privind recunoașterea titlurilor de calificare obținute în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederația Elvețiană se stabilește prin hotărâre a Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România.
(5) Înscrierea în CFZRO și dobândirea dreptului de liberă practică se efectuează conform unei proceduri aprobate de Consiliul național al CFZRO, în baza documentelor și a dovezilor privind întrunirea condițiilor stabilite de lege.
(6) Avizarea anuală a autorizației de liberă practică se efectuează conform unei proceduri aprobate de Consiliul național al CFZRO, în baza documentelor și a dovezilor privind întrunirea condițiilor stabilite de lege.
Art. 10
Persoanele care dețin un titlu oficial de calificare în fizioterapie conform legii și care dețin autorizații de liberă practică emise de direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, sau de ministerele/instituțiile cu rețea sanitară proprie au obligația de a solicita Colegiului Fizioterapeuților din România preschimbarea documentelor de autorizare în profesie, de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
Art. 11 (1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei poate interveni în următoarele condiții:
a) în situația în care un fizioterapeut nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie;
b) în situația suspendării calității de membru, la cererea titularului; c) în situația aplicării pedepsei interdicției de a exercita profesia de fizioterapeut, prin hotărâre judecătorească sau ca sancțiune disciplinară, pe o perioadă determinată; d) în situația în care fizioterapeuții nu realizează, pe parcursul unui an, minimum 30 de credite de educație medicală continuă, li se suspendă dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite necesar. (2) Retragerea dreptului de exercitare a profesiei poate interveni în următoarele condiții:
a) în situația încetării calității de membru, la cererea titularului;
b) în situația aplicării pedepsei interdicției de a exercita profesia de fizioterapeut, prin hotărâre judecătorească sau ca sancțiune disciplinară. CAPITOLUL IV: Educația medicală continuă
Art. 12
(1) În vederea asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor în domeniul fizioterapiei și a creșterii gradului de pregătire profesională, fizioterapeuții sunt obligați să efectueze cursuri și alte forme de educație medicală continuă, creditate de CFZRO.
(2) Pe parcursul unui an, fizioterapeuții au obligația să realizeze minimum 30 de credite de educație medicală continua.. Un credit de educație medicală continuă corespunde cu 1 oră de curs sau alte forme de educație medicală continuă efectuate.
(3) Numărul minim de credite de educație medicală continuă poate fi majorat de CFZRO prin hotărârea Consiliului Național. (4) Sistemul procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a fizioterapeuților, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă sunt stabilite prin hotărârea Consiliului național al CFZRO. CAPITOLUL V: Practica independentă
Art. 13
Formele de exercitare în regim independent a profesiei de fizioterapeut sunt: a) persoană fizică independentă; b) titular de cabinet individual de practică independentă;
c) cabinete asociate de practică independentă, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuţi la lit. b).
Art. 14
(1) Fizioterapeutul poate dobândi calitatea de persoană fizică independentă în baza autorizației de liberă practică, avizată la zi și a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază teritorială domiciliază.
(2) În calitate de persoană fizică independentă, fizioterapeutul poate încheia contracte cu unități sanitare autorizate conform legii, cu furnizori de servicii de îngrijiri medicale, asistență socială, cu baze de tratament din sistemul balnear, precum și cu federații, cluburi, asociații sportive și unități de învățământ, în vederea furnizării serviciilor de fizioterapie potrivit competențelor profesionale.
Art. 15
(1) Fizioterapeuții pot înființa cabinete de liberă practică în condițiile reglementărilor legale în vigoare, cu avizul Colegiului Fizioterapeuților din România.
(2) Condițiile privind dotările minime obligatorii a cabinetelor de liberă practică se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României.
CAPITOLUL VII: Schimbul de Informații prin Sistemul de Informare al Pieței Interne a Uniunii Europene
Art. 16
(1) CFZRO colaborează cu autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale unui stat aparținând Spațiului Economic European și, respectiv, ale Confederației Elvețiene și efectuează schimbul de informații prin Sistemul de Informare al Pieței Interne a Uniunii Europene în conformitate cu prevederile legale privind cooperarea administrativă și cu respectarea obligațiilor și principiilor din legislația specifică privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.
(2) Procedura de înregistrare a CFZRO în cadrul IMI se realizează de către Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, în calitate de Coordonator național.
(3) Reprezentanții CFZRO desemnați ca utilizatori IMI au obligația de a participa la instruirile organizate de CNRED și de a răspunde, cu celeritate, la cererile de informații primite prin intermediul platformei IMI.
(4) Organele de conducere ale CFZRO se asigură că lista utilizatorilor care pot accesa platforma IMI este permanent actualizată și informează CNRED cu privire la orice modificare intervenită în aceasta.