Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut,constituirea,

organizarea si functionarea Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Capitolul I

Exercitarea profesiunii de kinetoterapeut

Sectiunea 1

Dispozitii generale

Art.l Profesia de kinetoterapeut se exercita, pe teritoriul Romaniei, în

conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu

oficial de calificare în kinetoterapie, eliberat de o institutie de învatamant

superior acreditata în conditiile legii nationale de acreditare.

Art.2 – (1) în întelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au

urmatoarele semnificatii:

Persoana fizica care exercita, pe teritoriul Romaniei, profesia de

kinetoterapeut este:

a) cetatean roman;

b) cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat

apartinand Spatiului Ecomomic European, sau al Confederatiei Elvetiene;

c) cetatean al unui stat tert casatorit cu un cetatean roman, domiciliat

în Romania;

d) beneficiarul unui statut de rezident pe termen lung acordat de unul

din statele prevazute la lit.b).

e) cetatean al unui stat membru al Confederatiei Mondiale de

Kinetoterapie ( W.C.P.T.) domiciliat pe teritoriu Romaniei

Prin titlu oficial de calificare în kinetoterapie, se întelege:

a) diploma de licenta în kinetoterapie,sau în educatie fizica si sport cu

specializare în kinetoterapeutica, eliberata de o institutie de învatamant

superior, acreditata în Romania, sau diploma de masterat în domeniu.

b) diploma, certificat, sau alt titlu de kinetoterapeut, eliberat conform

normelor unui stat din cele prevazute la art.2(l) lit.b)

c) diploma, certificat, sau alt titlu de kinetoterapeut dobandite într-un stat

tert, recunoscute ori echivalate în Romania.

Sunt asimilati kinetoterapeutilor absolventii Facultatilor de

Educatie Fizica si Sport din Romania care au obtinut specializare de

cultura fizica medicala.

(2) Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de kinetoterapeut se

realizeaza de Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania, denumit în

continuare Ordin si de Ministerul Sanatatii Publice, ambele find denumite

în continuare autoritati competente romane.

Art.3 – (1) Profesia de kinetoterapeut este o profesie liberala si se exercita

pe baza certificatului de membru al Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania, în regim salarial si/sau independent, cu respectarea prevederilor

prezentei legi.

(2) Kinetoterapeutul lucreaza într-o relatie deschisa si egala cu medicul si

cu ceilalti profesionisti din sanatate.

(3)Kinetoterapeutul este direct raspunzator de orice interventie a sa, chiar

daca este prescrisa de un medic si are dreptul sa refuze interventia.

Art.4-(1) Kinetoterapeutul este specialistul cu studii superioare care

acorda asistenta kinetica profilactica, terapeutica si de recuperare

medicala sub prescriptie medicala pentru: educarea /reeducarea

functionala a aparatelor si sistemelor ( în afectiuni neurologice,

posttraumatice sau ale aparatului locomotor, afectiuni pediatrice, afectiuni

cardiovasculare, afectiuni respiratorii, afectiuni reumatismale);

reeducarea unor sechele (reeducarea amputatului, ortezat sau nu;

reeducarea în arsuri, reeducarea cutanata); reeducarea abdominala

inclusiv si cea postsarcina postpartum; reeducarea perineo-sfincteriana în

domeniul urologic, ginecologic, proctologic cuprinzand si situatiile

postsarcina postpartum, începand cu a 90-a zi dupa nastere;

educare/reeducarea unor functii specifice (mobilitatea faciala si

masticatia, deglutitia, mersul, prehensiunea), reeducarea în geriatrie si

gerontologie;

(2) Kinetoterapeutul este abilitat sa efectueze toate evaluarile utile

îndeplinirii tratamentelor mentionate la pct.l, sa manevreze, sa

manipuleze si sa asigure functionarea si supravegherea aparatelor si

mijloacelor de asistenta.

(3) Pentru aplicarea tratamentelor mentionate la pct.l

kinetoterapeutul este abilitat sa utilizeze tehnici si metode specifice:

masaj sub diverse forme, imobilizari/posturari, tehnici kinetice active si

pasive (cu exceptia manipularilor vertebrale si a mobilizarilor fortate),

efectuate manual sau cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalatiilor

corespunzatoare, prin aplicare de contentii elastice/adezive/orteze, prin

mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, hidroterapie, termoterapie,

balneo-climatoterapie.

(4) Sub prescriptia medicala, si cu conditia asistentei medicale

permanente, kinetoterapeut este abilitat sa practice elongatii vertebrale

prin tractiune mecanica (realizat manual sau electric), sa participe la

reeducarea cardiovasculara dupa infarct miocardic recent si sa

monitorizeze parametrii clinic în timpul reeducarii cardiovasculare.

(5) In cadrul tratamentelor prescrise de medic si în timpul

reeducarii, kinetoterapeut este abilitat sa practice aspiratii rinofaringiene

si traheale la un bolnav traheotomizat sau intubat, sa administreze

aerosoli înaintea aplicarii tehnicilor de posturare pentru drenaj, sa

realizeze o ventilatie prin masca.

(6) In caz de urgenta si în absenta unui medic de specialitate,

kinetoterapeutul este abilitat sa acorde primul ajutor pana la interventia

medicului.

Art. 5 Kinetoterapeutul îsi desfasoara activitatea în unitati sanitare si de

recuperare, indiferent de structura acestora, institutii de ocrotire,

complexe pentru sport si sanatate, scoli si scoli speciale, case si centre de

sanatate, dispensare, în institutiile de stat, în sistemul privat, ori în

sistemul neguvernamental.

Art.6. Activitatile de formare initiala a kinetoterapeutilor revin

facultatilor de profil, iar perfectionarea acestuia se realizeaza în

conformitate cu prevederile statului kinetoterapeutului.

Art.7. în activitatea sa, kinetoterapeutul comunica echipei de recuperare

toate informatiile despre boala si contraindicatiile ei, pentru stabilirea sau

modificarea diagnosticului functional, al obiectivelor si mijloacelor de

interventie.

Art. 8. Ordinul kinetoterapeutilor în colaborare cu Ministerul Sanatatii va

stabili procedurile terapeutice care se vor deconta prin Casa Nationala de

Asigurari de Sanatate.

Art.9 Profesia de kinetoterapeut are ca scop:

a) asigurarea potentialului maximal al functiilor motrice.

b) promovarea sanatatii si a starii de bine a individului;

c) prevenirea si limitarea incapacitatilor si a dizabilitatilor la indivizii cu

risc de alterare a comportamentului motor datorita unor factori de stres

biomecanic, socio-economic, sau a stilului de viata si la persoanele cu

deficiente senzo-motorii congenitale, sau dobandite;

d) furnizarea mijloacelor pentru tratarea si recuperarea functionala a

aparatelor si sistemelor corpului, esentiale pentru miscare;

Art. 10 Pe tot timpul exercitarii profesiei, kinetoterapeutul trebuie sa

dovedeasca disponibilitate, corectitudine, loialitate si respect fata de

beneficiarul prestatiei sale.

Art. 11 în exercitarea profesiei sale, kinetoterapeutul lucreaza individual

sau în echipa în stransa colaborare cu medicii specialisti, cu psihologii, cu

asistentii sociali, cu logopezii, cu specialistii în ortezare-protezare, cu alti

specialisti în domenii conexe, cu profesorii de educatie fizica si sport si

cu antrenorii.

Art.l2-(1) Nici un kinetoterapeut nu-si poate exercita profesia permanent

în Romania daca nu este membru al Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania.

(2) Este înscris, pe perioada determinata, în tabelul unic al Ordinului :

a) kinetoterapeutul care presteaza ocazional sau temporar un serviciu pe

teritoriul Romaniei,

b) kinetoterapeutul cetatean roman stabilit în strainatate si care doreste sa

– si exercite, ocazional sau temporar, profesia în Romania;

Art. 13 -(1) Kinetoterapeutul îsi desfasoara activitatea în baza unui

contract de munca, sau a unui contract de prestari de servicii

kinetoterapeutice încheiat dupa obtinerea autorizatiei de libera practica.

(2) Exercitarea profesiunii de kinetoterapeut independent, posesor al

autorizatiei de libera practica, se face numai dupa înregistrarea sa în

Registrul Comertului si la administratia financiara de la domiciliul, sau a

locului de rezidenta.

Art.l4-(1) Certificatul eliberat de autoritatile competente ale unui stat

membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinand Spatiului Economic

European sau ale Confederatiei Elvetiene, WCPT care atesta ca

kinetoterapeutul este titular de drept castigat, este recunoscut de

autoritatile competente romane, permitand exercitarea activitatilor de

kinetoterapeut, inclusiv în cadrul sistemului national de asigurari sociale

de sanatate, cu respectarea prezentei legi.

Prin drept castigat se întelege dreptul kinetoterapeutului prevazut la

art.2 (1) lit. b-e) de a exercita profesiunea de kinetoterapeut, inclusiv în

cadrul sistemului de protectie sociala al statului membru de origine sau de

provenienta, în cazul în care acesta beneficia de drept de libera practica a

profesiunii.

(2) în mod exclusiv, prin termenul stat membru de origine sau de

provenienta, se întelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat

apartinand Spatiului Economic European, sau Confederatia Elvetiana,

WCPT.

Art. 15 Profesiunea de kinetoterapeut se exercita pe teritoriul Romaniei

de persoanele prevazute la art.2 (1) lit.a)-e) care îndeplinesc urmatoarele

conditii:

a) detin un titlu oficial din cele prevazute la art.2 pct. 1 ;

b) sunt membrii ai Ordinului;

c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei

de kinetoterapeut;

d) nu sunt nedemni sau incompatibili, conform prezentei legi..

Sectiunea a2a

Nedemnitati si incompatibilitati

Art. 16 Este nedemn de a exercita profesia de kinetoterapeut, pe teritoriul

Romaniei :

a) Kinetoterapeutul care a fost condamnat definitiv pentru infractiuni

contra umanitatii sau vietii;

b) Kinetoterapeutul care a fost dovedit de catre Ordinul

Kinetoterapeutilor din Romania ca si-a folosit cunostintele producand, cu

intentie, o deteriorare a starii de sanatate a persoanei asistate.

c) Kinetoterapeutul împotriva caruia instanta judecatoreasca civila sau

penala a pronuntat o hotarare definitiva de sanctionare cu privire la fapte

exercitate în timpul si în legatura cu profesia acestuia pe teritoriul

Romaniei.

Art.l7-(1) Este incompatibil kinetoterapeutul care :

a) a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara, cu

interdictia de a profesa, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca

sau disciplinara.

b) refuza sa se supuna unei testari de atestare a pregatirii sale

profesionale în fata unei comisii desemnata de Ordin, în cazul în care a

întrerupt activitatea profesionala mai mult de cinci ani.

c) are calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori

distributie ale produselor farmaceutice si/sau ale materialelor sanitare.

Art. 18 Sesizarea despre aparitia starii de incompatibilitate a

kinetoterapeutului poate fi facuta de oricare persoana fizica sau juridica

si se adreseaza consiliului judetean al Ordinului.

Art. 19 Legal sesizat, sau din oficiu, presedintele colegiului judetean

desemneaza o comisie, formata din trei kinetoterapeuti, care se pronunta

asupra sesizarii.

Art.20 Pe perioada starii de incompatibilitate se suspenda dreptul de

exercitare a profesiei.

Sectiunea a 3-a

Autorizarea de libera practica a profesiunii de kinetoterapeut

Art.21 (1) Kinetoterapeutul îsi exercita profesia pe baza autorizatiei de

libera practica acordata de Ministerul Sanatatii Publice.

(2) Pentru prestatii ocazionale sau temporare, kinetoterapeutii prevazuti la

art.2 (1) lit.b)-e) sunt obligati sa declare Ordinului intentia de efectuare a

prestatiei pentru a fi înscrisi temporar, în tabloul unic al membrilor

Ordinului.

(3) Certificatul de membru al Ordinului kinetoterapeutilor, se elibereaza

în baza urmatoarelor acte:

a) actul care atesta pregatirea de kinetoterapeut;

b) certificatul de sanatate;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla în situatiile prevazute la

art. 16-17.

e) asigurarea de raspundere civila.

Art.22 Autorizatia de libera practica a profesiunii de kinetoterapeut se

acorda de Ministerul Sanatatii Publice în baza urmatoarelor acte:

a) certificatul de membru al Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

b) actul care atesta profesiunea de kinetoterapeut;

c) dovada domiciliului sau a resedintei.

Art.23 Kinetoterapeutul nu este functionar public în timpul exercitarii

profesiei.

Art.24 în cazul în care kinetoterapeutul îsi întrerupe activitatea

profesionala mai mult de cinci ani, el este obligat sa se supuna unei testari

scrise si practice, sustinuta în fata unei comisii desemnata de Colegiul

national al Ordinului în vederea evaluarii.

Art.25 -(1) Kinetoterapeutul se pensioneaza conform legii.

(2) Kinetoterapeutul care a depasit limita de varsta prevazuta la alin. (1)

poate profesa în continuare în unitati sanitare private.

Desfasurarea activitatii se face în baza certificatului de membru si a

avizului anual al Ordinului, eliberat pe baza certificatului de sanatate si a

asigurarii de raspundere civila, pentru greseli în activitatea profesionala,

încheiata pentru anul respectiv.

(3) Kinetoterapeutii care au împlinit varsta de pensionare nu mai pot

face parte din conducerea colegiului judetean sau national al Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania.

Art.26 Profesiunea de kinetoterapeut se înscrie distinct în Clasificarea

activitatilor din economia nationala – CAEN si în Codul Ocupatiilor din

Romania – COR

Art.27 Prin hotarare a Guvernului Romaniei se poate stabili o durata

zilnica a timpului de munca mai mica de 8 ore.( Norme prevazute în

Statutul Kinetoterapeutului)

Capitolul II

Dispozitii privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut în Romania

de catre kinetoterapeuti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii

Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau

ai Confederatiei Elvetiene, precum si de catre cetateni ai Statelor

membre ale Confederatiei Mondiale de Kinetoterapie ( W.C.P.T.)

care domiciliaza în Romania.

Sectiunea 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

Art.28 -(1) Exercitarea permanenta a profesiunii de catre kinetoterapeutii,

prevazuti la art.2 (1) lit.b)-e) pe teritoriul Romaniei, se realizeaza în

conditii similare cu cele care trebuie îndeplinite de kinetoterapeutii,

cetatenii romani si cu îndeplinirea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Romania are calitatea de stat membru gazda, în întelesul art. 1 si a

art.3 alin.(l) lit.c) din Directiva 2005/36CE a Parlamentului European si a

Consiliului din 7 septembrie 2005, privind recunoasterea calificarilor

profesionale, intrata în vigoare la 20 octombrie 2007, în toate tarile

membre, si recunoaste ca profesiunea de kinetoterapeut este o profesie

reglementata, astfel cum este prevazuta în art. 3 alin.l lit. a) prima teza

din Directiva 2005/36/CE.

(3) Ordinul kinetoterapeutilor din Romania efectueaza procedura de

recunoastere a calificarii profesionale si elibereaza certificatul de membru

al ordinului în termen de o luna de la depunerea dosarului complet.

(4) Dosarul prevazut la alin. (2) cuprinde:

a) copia documentului de cetatenie;

b) copia documentelor care atesta formarea în profesie;

c) copia certificatului emis de autoritatea competenta al statului

membru de origine sau de provenienta din care sa rezulte apartenenta la

organizatie profesionala în statul de origine sau provenienta;

d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de autoritatile abilitate

din statul membru de origine sau de provenienta;

e) dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin

care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;

f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli în

activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre

statele membre prevazute la alin. (1).

(5) Documentele prevazute la alin. (4) lit. d) – f) sunt valabile trei luni

de la data emiterii.

(6) Solicitarea documentele prevazute la alin.4 lit.d)-e) se face numai

în situatia în care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin.

(1) statul membru de origine sau provenienta impune o astfel de cerinta.

Art.29 Kinetoterapeutul, cetatean strain, nemultumit de decizia de

respingere a înscrierii în tabelul unic al kinetoterapeutilor, sau de acordare

a autorizatiei de libera practica, emisa de catre autoritatile competente

romane, poate sa conteste decizia la instanta, conform codului de

procedura civila.

Art.30-(1) Pentru a presta servicii de kinetoterapie cu caracter temporar

sau ocazional pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art.2(l)

lit.b)-e), solicita Colegiului National înscrierea temporara în tabloul unic

al Ordinului, prezentand urmatoarele acte:

a) o declaratie în care se precizeaza durata de prestare, natura, locul de

desfasurare a acestor activitati, precum si dovada asigurarii în caz de risc

profesional;

b) copia documentului de cetatenie;

c) copia documentelor care atesta formarea în profesiune.

(2) Solicitarea se solutioneaza în termen de 20 de zile calendaristice.

Nesolutionarea în termen da posibilitatea petentului sa se adreseze

instantei de contencios administrative cu plangere.

(3) Autorizarea exercitarii profesiunii de kinetoterapeut, cu caracter

ocazional sau temporar, se face de catre Ministerul Sanatatii Publice.

Documentele necesare autorizarii sunt cele prevazute la art. 19.

(4) Pe perioada autorizata, kinetoterapeutii se supun dispozitiilor

disciplinare prevazute de lege pentru kinetoterapeutii, cetateni romani

membri ai Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania.

Art.31 Autoritatile competente romane informeaza si solicita informatii,

în legatura cu sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau

administrativa, precum si cu cele penale, interesand exercitiul profesiei

de kinetoterapeut, aplicate pe durata exercitarii profesiei pe teritoriul

statului respectiv.

Capitolul III

Constituirea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania

Sectiunea 1

Dispozitii generale

Art.32 (1) Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania este o organizatie

profesionala, neguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial, cu

responsabilitati delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizarii,

controlului si supravegherii profesiei de kinetoterapeut ca profesie

liberala, de practica publica autorizata.

(2) Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania are autonomie institutionala

în domeniul sau de competenta si îsi exercita atributiile fara posibilitatea

vreunei imixtiuni.

(3) Sunt membri ai Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania

kinetoterapeutii, cetatenii romani, domiciliati în Romania.

(4) Sunt asimilati kinetoterapeutilor absolventii Facultatii de Educatie

Fizica si Sport din Romania care s-au specializat în cultura fizica

medicala si desfasoara activitatea în unitati sanitare sau cabinete private.

(5) Sunt, de asemenea, membrii ai Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania cetatenii straini, prevazuti la art. 2 (1) lit b)-e) daca au solicitat

si au obtinut autorizatia de libera practica cu caracter permanent pe

teritoriul Romaniei.

Sectiunea a 2-a

A. Constituirea Colegiului judetean al Ordinului Kinetoterapeutilor

din Romania

Art. 3 3 (1) în judetele unde sunt constituite asociatii profesionale ale

kinetoterapeutilor, adunarea generala de constituire a colegiilor judetene

cade în sarcina acestora.

Art.34 Kinetoterapeutii care la data intrarii în vigoare a prezentei

legi îsi desfasoara activitatea ca salariati sau independent sunt membrii ai

Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania, urmand ca, dupa constituirea

colegiilor judetene sau al municipiului Bucuresti, sa solicite certificatul

de membru, în conditiile legii.

Art.35 Pe data constituirii colegiului judetean al Ordinului, Asociatia

profesionala teritoriala îsi înceteaza activitatea.

Art.36 în judetele unde nu fiinteaza asociatii profesionale ale

kinetoterapeutilor, adunare generala de constituire se convoaca de catre

un comitet de initiativa, format din trei kinetoterapeuti, înscrisi în tabloul

unic al Ordinului din judet.

Art.37 în judetele unde numarul kinetoterapeutilor permite constituirea

colegiului judetean, adunarea generala de constituire se convoaca în

termen de trei luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Daca la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de doua treimi

din numarul kinetoterapeutilor înscrisi în tabloul unic din judetul

respectiv, în a 12-a zi se organizeaza o noua sedinta, cu aceeasi ordine de

zi, care va adopta hotarari cu majoritate simpla, indiferent de numarul

membrilor prezenti.

Art. 3 8 Adunarea generala de constituire îsi desfasoara lucrarile în stricta

conformitate cu procedura obligatorie emisa de Federatia romana a

asociatiilor de kinetoterapie.

Art.39 Adunarea generala de constituire

a) alege, prin vot secret, cu majoritate simpla, consiliul colegiului

judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

b) alege, prin vot secret, cu majoritate simpla, cenzorul, sau dupa caz,

comisia de cenzori a consiliului, respectiv comisia de cenzori a

municipiului Bucuresti;

c) stabileste numarul comisiilor de specialitate;

d) alege membrii comisiilor de specialitate;

e) alege comisia de disciplina si stabileste indemnizatia de sedinta a

membrilor acesteia;

f) alege reprezentantul colegiului judetean, respectiv al municipiului

Bucuresti în adunarea generala nationala;

g) aproba proiectul de buget al colegiului;

h) hotaraste în orice problema care intereseaza bunul mers al colegiului.

Art.40 Consiliul colegiului alege în sedinta de constituire, biroul

consiliului, format din trei membri: un presedinte, un vicepresedinte si un

secretar.

Art.41 Presedintele biroului consiliului este si presedintele colegiului

judetean.

Art.42 Mandatul consiliului judetean, al cenzorului si a comisiei de

disciplina înceteaza la doi ani de la adunarea generala de constituire.

B. Convocarea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania

Art. 43 Adunarea generala nationala este convocata de presedintele

Federatiei Romane a Asociatiilor de Kinetoterapie, la solicitarea a cel

putin cinci colegii judetene, în termen de o luna de la ultima solicitare.

Art.44 Pe data constituirii colegiului national al Ordinului, Federatia

Romana a Asociatiilor de kinetoterapie îsi înceteaza activitatea.

Art. 45 La Adunarea generala nationala sunt convocati, de drept,

presedintii colegiilor judetene, reprezentantii alesi de adunarile generale

judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si decanii facultatilor de

kinetoterapie sau, dupa caz, conducatorii sectiilor de profil din facultatile

de educate fizica si sport.

Art.46(l) Adunarea generala nationala de constituire a Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania se desfasoara conform procedurii stabilite

de Federatia Romana a Asociatiilor de Kinetoterapie.

(2) Adunarea generala nationala de constituire :

a) stabileste numarul comisiilor de specialitate;

b) alege, prin vot secret, cu majoritate simpla, comisia de cenzori a

colegiului national;

c) alege comisiile de specialitate ale colegiului national;

d) alege comisia superioara de disciplina si stabileste indemnizatia de

sedinta a membrilor acesteia;

e) aproba proiectul de buget al colegiului national;

f) hotataste în problemele urgente ale Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania.

Sectiuea a 3-a

Organizarea si functionarea

Art.47(l) Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania se organizeaza si

functioneaza pe criterii teritoriale.

(2) In fiecare judet se organizeaza un colegiu al Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania, cu sediul în municipiul resedinta de

judet.

(3) în municipiul Bucuresti se organizeaza un singur colegiu.

Art.48 Colegiile judetene sunt organizatii cu patrimoniu si buget propriu

care dobandesc personalitate juridica de la data înregistrarii la

administratia financiara în raza careia se afla sediul institutiei.

Art.49 între Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania si colegiile

teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si

financiara.

Nici un colegiu judetean nu poate functiona în afara Colegiului

Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania.

Art.50 Sediul central al Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania este

în municipiul Bucuresti.

Sectiunea a 4-a

Atributiile Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania

Art.51 Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania are urmatoarele atributii:

a) apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a profesiunii de

kinetoterapeut;

b) promoveaza drepturile si asigura respectarea de catre kinetoterapeuti

a obligatiilor ce le revin fata de pacienti si de sanatatea publica;

c) asigura aplicarea legilor si a regulamentelor care organizeaza si

reglementeaza exercitiul profesiunii;

d) elibereaza certificatul de membru al ordinului kinetoterapeutilor;

e) promoveaza profesiunea si activitatile de kinetoterapie prin relatiile

publice, sub orice forma;

f) sustine activitatea de cercetare stiintifica si organizeaza manifestari

stiintifice;

g) initiaza, completeaza si tine la zi tabloul unic al kinetoterapeutilor din

Romania, atat pentru cei înscrisi cu caracter permanent, cat si pentru cei

care îsi exercita profesia ocazional pe teritoriul Romaniei.

h) stabileste criteriile si standardele de dotare care trebuie îndeplinite

pentru evaluarea unui cabinet de kinetoterapie care solicita sa încheie un

contract de prestari de servicii de kinetoterapie cu casele de asigurari de

sanatate.

i) promoveaza si asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente

loiale bazate exclusiv pe criteriile competentei profesionale;

j) prin presedintele colegiului judetean, sau al municipiului Bucuresti

este în drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele

de urmarire penala, ori autoritatile competente, pentru urmarirea si

trimiterea în judecata a persoanelor care îsi atribuie sau care

întrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de kinetoterapeut sau care

practica în mod nelegal kinetoterapia.

k) primeste si se pronunta, prin comisia de disciplina, asupra

reclamatiilor formulate împotriva kinetoterapeutilor învinuiti de

malpraxis, în calitate de organ de jurisdictie profesionala.

1) judeca abaterile kinetoterapeutilor de la normele de etica si de

deontologie profesionala.

m) reprezinta Ordinul în relatiile cu organizatiile similare din întreaga

lume.

n) elaboreaza, adopta si monitorizeaza Statutul si Codul Deontologic al

profesiei de kinetoterapeut.

o) avizeaza anual dreptul de libera practica.

p) se preocupa de perfectionarea profesionala a kinetoterapeutilor,

conform Statului kinetoterapeutului

Sectiunea a 5-a

Membrii Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania

Art.52 Membrii Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania sunt înscrisi

în tabloul unic al kinetoterapeutilor din Romania, tablou care se publica

pe pagina de Internet a Ordinului.

Art.53 La cerere, kinetoterapeutii pensionabili raman înscrisi în tabloul

unic al kinetoterapeutilor; kinetoterapeutii pensionari pot solicita

înscrierea în tabloul unic, cu îndeplinirea conditiilor legale.

Art.54 Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al

Ordinului, care se elibereaza la înscrierea în corpul profesional si se

revizueste anual.

Art.55 întreruperea exercitarii profesiei mai mult de cinci ani atrage, de

drept, pierderea calitatii de membru.

Sectiunea a 6-a

Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului kinetoterapeutilor din

Romania

Art.56 Membrii Ordinului au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale structurilor

judetene sau nationale ale Ordinului ;

b) sa solicite informatii care privesc exercitarea în conditii optime a

profesiei.

c) sa participe la actiunile organizate de Ordin;

d) sa foloseasca, împreuna cu membrii lor de familie, toate dotarile

sociale, profesionale, culturale si sportive ale colegiilor judetene;

e) sa conteste sanctiunile primite;

f) sa respecte Statutul Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania,

h) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

i) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin în calitate de

reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania.

j) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor

de conducere ale Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania;

k) sa actioneze, în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala

prin efectuarea unui numar stabilit de cursuri de pregatire si alte forme de

educatie profesionala;

Art. 57 Membrii Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania au urmatoarele

obligatii:

a) sa respecte Statutul Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania si

Codul de deontologie a profesiunii de kinetoterapeut;

b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost încredintate în calitate de membru sau

de reprezentant al corpului profesional;

c) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

e) sa execute cu buna-credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor

de conducere ale Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania;

f ) sa pastreze secretul profesional;

g) sa pastreze confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor

exprimate în organele de conducere;

h) sa respecte normele, principiile si îndatoririle deontologiei

profesionale;

i) sa aiba un comportament demn în exercitarea profesiunii;

j) sa achite, în termenul stabilit, cotizatia datorata în calitate de membru al

Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

k) sa actioneze, în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala

prin efectuarea unui numar de cursuri de pregatire si alte forme de

educatie profesionala;

1) sa respecte drepturile pacientilor;

Art.58 Organele de conducere ale colegiului judetean sunt:

a) adunarea generala ;

b) consiliul colegiului judetean;

c) biroul consiliului;

d) presedintele.

Art.59 (1) Adunarea generala a colegiului judetean poate fi : ordinara si

extraordinara si este formata din toti kinetoterapeutii înscrisi în colegiul

judetean.

(2) Adunarea generala ordinara se întruneste anual, în primul trimestru al

anului.

Art.60 Adunarea generala extraordinara se convoaca:

a) la aparitia unui act normativ prin care se dispune modificarea

organizarii, sau a competentelor Ordinului Kinetoterapeutilor, sau se

stabilesc drepturi si obligatii noi kinetoterapeutilor;

b) la solicitarea unei treimi dintre membrii colegiului;

c) din initiativa presedintelui pentru dezbaterea unor probleme

organizatorice.

Art. 61 Adunarea generala ordinara este legal constituita în prezenta a cel

putin doua treimi din numarul kinetoterapeutilor înscrisi în colegiul

judetean, sau al municipiului Bucuresti si are urmatoarele atributii:

a) aproba proiectul de buget al colegiului si, în baza raportului cenzorilor,

descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal încheiat;

b) alege, prin vot secret, cu majoritate simpla, dintre membrii sai,

consiliul colegiului si reprezentantii în Adunarea generala nationala a

Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

c) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina;

d) alege cenzorul, sau dupa caz, comisia de cenzori a colegiului;

e) hotaraste în tot ce priveste buna desfasurare a activitatii

kinetoterapeutilor din judetul respectiv; hotararile colegiului sunt

obligatorii pentru kinetoterapeuti.

Art.62 Consiliul colegiului are un numar de membri proportional cu

numarul kinetoterapeutilor înscrisi în evidenta colegiului la data

organizarii alegerilor, astfel:

a) 3-5 membri, daca colegiul are înscrisi pana la 30 de membri;

b) 5-7 membri, daca colegiul are înscrisi peste 30 de membri.

Proportional cu numarul membrilor înscrisi, se aleg si membrii

supleanti, la propunerea adunarii.

Art.63 Consiliul colegiului judetean exercita atributiile prevazute de lege

si date în competenta sa prin Statutul organizatiei si hotararile colegiului

national.

Art.64 Bugetul colegiului judetean se formeaza din contributia

membrilor sai a carei cuantum este stabilit de Adunarea generala a

Ordinului, din donatii, legate, sponsorizari, taxe de înscriere, inclusiv din

organizarea de cursuri si alte forme de perfectionare continua, drepturi

editoriale,încasari din vanzarea publicatiilor proprii,din fonduri rezultate

din manifestarile culturale si stiintifice, precum si din alte surse.

Patrimoniul poate fi folosit si în activitati producatoare de venituri,

în conditiile legii, venituri folosite exclusiv pentru organizarea

perfectionarii kinetoterapeutilor si dotarea sediilor Ordinului.

Art. 65 Organele de conducere ale Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania sunt:

a) Adunarea generala nationala;

b) Colegiul national;

c) Biroul executiv;

d) presedintele.

Art.66 Adunarea generala nationala se convoaca o data pe an, în primul

trimestru al anului.

Art.67 între adunarile generale nationale, colegiul national coordoneaza

activitatea Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

Art. 68 Colegiul national se convoaca trimestrial, în prima luna a

trimestrului de catre presedintele biroului executiv.

Art.69 Adunarea generala ordinara este legal constituita în prezenta a cel

putin doua treimi din numarul membrilor prevazuti la art.45, ia hotarari

cu majoritate simpla si are urmatoarele atributii:

a) aproba proiectul de buget al colegiului national si, în baza raportului

comisiei de cenzori, descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal

încheiat;

b) adopta Statutul Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

c) adopta Codul deontologic al profesiunii de kinetoterapeut;

d) hotaraste numarul si denumirea comisiilor de specialitate;

e) alege comisiile de specialitate ;

f) alege membrii comisiei superioare de disciplina si stabileste

indemnizatia de sedinta a membrilor acestei comisii;

g) alege comisia de cenzori a colegiului national;

h) hotaraste în toate problemele privitoare la buna desfasurare a activitatii

kinetoterapeutilor, a intereselor, atributiilor si obligatiilor acestora legate

de exercitarea profesiei.

Art.70 Colegiul national este format din :

– presedintii colegiilor judetene;

– presedintele colegiului Bucuresti;

– decanii facultatilor de kinetoterapie sau, dupa caz, conducatorii

sectiilor de profil din cadrul facultatilor de educatie fizica si sport.

Art.71 Colegiul national are urmatoarele atributii:

a) alege, dintre membrii sai, Biroul executiv al Colegiului national;

b) propune Adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de

venituri si cheltuieli al Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

c) alege comisiile de lucru;

d) stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia

de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina;

e) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea

Nomenclatorului privind tratamentele de reeducare, tehnicile, precum si

activitatile de specialitate pe care le efectueaza kinetoterapeutul în echipa

de recuperare;

f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea tematicilor,

metodologiilor, concursurilor si examenelor pentru kinetoterapeuti;

g) stabileste sistemul de perfectionare, pe baza caruia se evalueaza

activitatea profesionala a kinetoterapeutilor;

h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea normelor

privind decontarea procedurilor utilizate prin Casa de Asigurari de

Sanatate

i) gestioneaza bunurile Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania;

j) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, în termen de 30 de zile de

la înregistrare, contestatiile formulate împotriva hotararilor date de

colegiile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

k) avizeaza reînscrierea kinetoterapeutilor care au pierdut calitatea de

membru;

1) stabileste cuantumul indemnizatiei membrilor biroului executiv;

m) stabileste grila de salarizare a personalului încadrat de biroul

executiv;

n) hotaraste în toate problemele privitoare la buna desfasurare a

activitatii kinetoterapeutilor, a intereselor acestora legate de exercitarea

profesiei;

o) judeca recursurile declarate împotriva solutiei comisiei superioare de

disciplina

art.72 Bugetul colegiului national se formeaza din contributia colegiilor

judetene a carei cuantum este stabilit de Adunarea generala a Ordinului,

din donatii, legate, sponsorizari, taxe de înscriere, inclusiv din

organizarea de cursuri si alte forme de perfectionare continua, drepturi

editoriale,încasari din vanzarea publicatiilor proprii,din fonduri rezultate

din manifestarile culturale si stiintifice, precum si din alte surse.

Art.73 Colegiul national alege, prin vot secret, cu majoritate simpla,

biroul executiv al colegiului.

Art.74 Biroul executiv al colegiulu national este format dintr-un

presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar

Art.75 Presedintele biroului executiv al colegiului national este si

presedintele Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania.

Art.76 Atributiile Biroului executiv sunt urmatoarele:

a) asigura activitatea permanenta a Ordinului Kinetoterapeutilor din

Romania între sedintele acestuia;

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania;

c) întocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care îl supune

aprobarii Adunarii generale nationale si solicita acesteia descarcarea de

gestiune;

d) elaboreaza si supune spre avizare Adunarii generale nationale

proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

e) coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national ;

f) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Ordinului

Kinetoterapeutilor din Romania;

g) executa hotararile Adunarii generale nationale si ale Colegiului

national;

h) îndeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national.

Art.77 Atributiile presedintelui colegiului national din Romania sunt

urmatoarele:

a) reprezinta Ordinul Kinetoterapeutilor din Romania în relatiile cu

persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) încheie contracte în numele Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania,

cu aprobarea Biroului executiv;

c) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale nationale;

d) aduce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotararile Consiliului

national date în sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ;

f) îndeplineste orice alte sarcini încredintate de Consiliul national ori de

Biroul executiv.

Sectiunea a 7-a

Raspunderea disciplinara

Art.78(l) Kinetoterapeutul raspunde disciplinar pentru nerespectarea

prezentei legi, a actelor normative care cuprind obligatii si îndatoriri

profesionale emise de Guvernul Romaniei, a Codului de deontologie

profesionala, a hotararilor cu caracter obligatoriu, emise de colegiile

judetene si de colegiul national, precum si de cele ale Adunarii generale

nationale, precum si pentru oricare fapte savarsite în legatura cu

profesiunea sau în afara acesteia, dar care sunt de natura sa prejudicieze

onoarea si prestigiul acesteia.

Art.79 Comisiile de disciplina judetene îsi desfasoara activitatea cu

respectarea principiului egalitatii, al dreptului de aparare, precum si al

principiului contradictorialitatii.

Art. 80 Functia de membru al comisiei de disciplina este incompatibila

cu oricare functie din cadrul colegiului.

Art. 81 Actiunea disciplinara poate fi initiata în termen de trei luni de la

data savarsirii faptei reclamate, sau de la data cunoasterii consecintelor

prejudiciabile, dovedite cu acte medicale.

Art. 82 Plangerea împotriva unui kinetoterapeut se depune la colegiul al

carui membru este.

Art.83 Biroul consiliului dispune efectuarea anchetei disciplinare de

catre comisia de disciplina.

Art. 84(1) Comisia de disciplina a colegiului judetean judeca toate

abaterile disciplinare savarsite de kinetoterapeuti.

(2) Comisia este formata din trei membri si lucreaza pe toata perioada

pentru care a fost aleasa.

(3) Comisia de disciplina este independenta fata de conducerea

colegiului.

Art.85(l) In functie de gravitatea abaterii disciplinare savarsite, comisia

de disciplina poate aplica urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) suspendare pe o perioada de 6-12 luni, a calitatii de membru al

Ordinului Kinoterapeutilor din Romania;

e) retragerea calitatii de membru al Ordinului Kinoterapeutilor din

Romania;

(2) Sanctiunile prevazute la alin.l lit. d)-e) se confirma de catre comisia

superioara de disciplina, ca urmare a expertizei de specialitate ordonata

de aceasta în speta.

(3) Hotararile comisiei de disciplina nerecurate, precum si hotararile

comisiei superioare de disciplina la contestatiile depuse sunt definitive si

executorii.

(4) împotriva hotararilor comisiei de disciplina definitive si executorii

partea nemultumita se poate adresa judecatoriei, conform dispozitiilor

codului de procedura civila.

Art.86 împotriva deciziei de respingere a plangerii, reclamanta poate

formula contestatie la comisia superioara a colegiului national, în termen

de 15 de zile de la comunicare. Contestatia se depune la comisia de

disciplina care a judecat reclamatia.

Comisia colegiului judetean trimite dosarul reclamatiei în termen

de cinci zile lucratoare comisiei superioare de disciplina.

Art. 87 în cadrul Colegiului national se alege si functioneaza comisia

superioara de disciplina.

Art.88 Comisia superioara de disciplina judeca abaterile disciplinare ale

membrilor colegiului national si contestatiile declarate împotriva

solutiilor comisiilor de judecata judetene.

Art. 89 Kinetoterapeutul care a fost sanctionat cu suspendarea calitatii de

membru al Ordinului Kinoterapeutilor din Romania poate solicita

ridicarea sanctiunii numai dupa trecerea perioadei prevazute în hotararea

comisiei de disciplina.

Art. 90 Practicarea profesiei, fara a avea calitatea de membru al

Ordinului Kinoterapeutilor din Romania se sanctioneaza conform legii

penale.

Capitolul IV

Dispozitii finale

Art.91 Ministerul Sanatatii Publice, prin serviciile specializate, are

obligatia de a pune la dispozitia Federatiei Romane a Asociatilor de

Kinetoterapie lista kinetoterapeutilor din Romania cu datele de

identificare si locul desfasurarii activitatii, în vederea organizarii

adunarilor de constituire a colegiilor judetene, în termen de 30 de zile de

la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

Art. 92 Spitalele, societatile comerciale si asezamintele spitalicesti,

indiferent de denumirea lor, care au angajati kinetoterapeuti sau au

încheiate contracte de prestari de servicii kinetoterapeutice sunt obligate

ca în termen de sase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sa

solicite kinetoterapeutilor angajati sau prestatori, certificatul de membru

al Ordinului.

Dupa trecerea termenului de la alin.l personalul Inspectiei

Teritoriale de Munca verifica legalitatea angajarii kinetoterapeutilor si

contractele de prestari de servicii kinetoterapeutice si sanctioneaza lipsa

certificatului de membru al Ordinului din dosar ca fiind prestatie fara

forme legale.

Art.93 Se împuterniceste Federatia Romana a Asociatilor de

Kinetoterapie sa emita procedura obligatorie de desfasurare a adunarilor

de constituire a colegiilor judetene, a municipiului Bucuresti, precum si a

Adunarii generale nationale.

Art. 94 Asociatiile profesionale ale kinetoterapeutilor, care fiinteaza la

data intrarii în vigoare a prezentei legi, sunt împuternicite sa organizeze

adunarile generale de constituire la nivel judetean si al municipiului

Bucuresti, conform procedurii obligatorie.

Art.95 Administratia publica locala sprijina colegiile judetene si respectiv

al municipiului Bucuresti în obtinerea unor spatii pentru desfasurarea

activitatii.

Art.96 Atributiile Ordinului Kinoterapeutilor din Romania nu pot fi

exercitate de nici o alta asociatie profesionala. Membrii Ordinului

Kinoterapeutilor din Romania pot face parte si din alte asociatii

profesionale.

Art.97 Prezenta lege este în acord cu dispozitiile Regulamentului (CEE)

nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu

lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care

se deplaseaza în cadrul Comunitatii, cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72

de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71,

cu Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 privind libera circulatie a lucratorilor

în cadrul Comunitatii, astfel cum a fost modificat prin Directiva nr.

2004/3 8/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie

2004si cu Directiva 2005/36/CE.

Art.98 Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în

Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I.

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Senat în sedinta din data

de

Presedintele Senatului

Dan Mircea Geoana

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor în

sedinta din data de

Presedintele Camerei Deputatilor

Roberta Alma Anastase

sursa: www.kinetoterapia.ro

Nota: acest artiocol nu aduce atingere profesiunii de balneo/fizio/kinetoterapeut si republicarea sau folosirea in alte scopuri a textelor sau fragmente de text, este posibila doar acodul scris al autorului acestui blog.

keywords: kinetoterapie, fizioterapie, fiziokinetoterapie, Piatra Neamt, recuperare medicala, masaj terapeutic, gimnastica de recuperare, gimnastica medicala, balneo-fiziokinetoterapie, balneo-fizio-kinetoterapie, kt, bfkt, fkt, prof. CFM, fizioterapeut, fizioterapie, balneofizioterapie, statiune balneara, hidroterapie, electroterapie, laserterapie, laser terapie, electrostimulare, curs kinetoterapie, curs masaj, reflexoterapie, electroneurostimulare, neurostimulare, masaj recuperator, tehnica FNP, facilitare neuroproprioceptiva, drenaj limfatic, recuperare copii cu handicap, recuperare genunchi, recuperare coloana vertebrala, recuperare coloana lombara, recuperare coxartroza, recuperare gonartroza, fizioterapie antalgica, fizio-kinetoterapeut, tratament durere lombara, tratament spate, spa, recuperare umar, recuperare cot, recuperare mana, periatrtita scpulohumerala, psh, hdl, hdc, scolioza, cifoza, lordoza, deviatiile coloanei vertebrale, Moldova, Romania, terapie fizica instrumentala, ordinul kinetoterapeutilor, www.fizio-kinetoterapie.ro