Fisa post fiziokinetoterapeut

POSTUL: FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT
DEPARTAMENTUL: SECTIA CLINICA A.T.I.
1.CERINTELE POSTULUI :
1.1.studii : superioare in specialitate
1.2.vechime :
1.3.alte cerinte specifice :
2.RELATII :
2.1 ierarhice :
2.1.1 Este subordonat medicului sef de sectie, directorului medical si managerului unitatii ;
2.2 functionale: Cu Sectia clinica ATI si Compartimentul de terapie acuta ;
2.3de colaborare : Cu personalul din Sectia clinica ATI si personalul din cadrul Compartimentului de terapie acuta;
3.PROGRAM DE LUCRU
3.1 activitate curentă în cadrul Sectiei clinice ATI conform programului de lucru stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare: 7 ore/zi în 2 ture
4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :
4.1. ATRIBUTII SPECIFICE :
4.1.1. isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului ;
4.1.2. elaboreaza planul terapeutic pe etape pentru tratamentele individuale si in grupe omogene a bolnavilor si deficientelor fizice, pe baza indicatiilor medicului pentru pacientii din cadrul Sectiei clinice ATI si din cadrul Compartimentului de terapie acuta ;
4.1.3. aplica tratamentele prin gimnastica medicala;
4.1.4. tine evidenta si urmareste eficienta tratamentului;
4.1.5. participa la consultatiile si reexaminarile medicale, informind pe medic asupra starii bolnavilor;
4.1.6. organizeaza activitatea in salile de gimnastica si urmareste utilizarea rationala a aparaturii si instrumentarului;
4.1.7. desfasoara activitate de educatie sanitara pentru prevenirea si corectarea deficientelor fizice ;
4.1.8. raspunde promt la toate solicitarile si la consulturile din cadrul Sectiei clinice ATI si din cadrul Compartimentului de terapie acuta ;
4.1.9. colaboreaza cu toti medicii din cadrul Sectiei clinice ATI si din cadrul Compartimentului de terapie acuta in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
4.1.10. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului ;
4.1.11. desfasoara, dupa caz, activitate de cercetare medicala;
4.2. ATRIBUTII GENERALE
4.2.1. asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de acitivitate pe care il are in grija , conform normativelor in vigoare;
4.2.2. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cite ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal ;
4.2.3. respecta si apara drepturile pacientului ;
4.2.4. depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor ;
4.2.5. răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora;
4.2.6. respecta regulamentul intern si regulamentul de organizare si funtionare al unitatii ;
4.2.7. raspunde si se preocupa de respectarea normelor de sanatate si securitate in munca in vigoare ;
4.2.8. respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
4.2.9. raspunde de respectarea normelor P.S.I. in vigoare ;

4.2.10. executa alte sarcini de serviciu specifice departamentului trasate de catre sefii ierarhici superiori, in limita competentelor profesionale.
4.3.ATRIBUTII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, SU, COLECTAREA DESEURILOR
4.3.1. fiecare angajat trebuie sa îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca;
4.3.2. sa utilizeze corect aparatura, substanţele periculoase;
4.3.3. poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cite ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal ;
4.3.4. sa comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea personalului, precum şi orice deficienţa a sistemelor de protecţie;
4.3.5. sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
4.3.6. sa coopereze cu angajatorul si/sau cu personalul desemnat, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
4.3.7. sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu personalul desemnat, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
4.3.8. sa îşi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora;
4.3.9. sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.
4.3.10. să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice;
4.3.11. să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii publice din cadrul serviciilor publice de urgenţă;
4.3.12. să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă;
4.3.13. să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente de muniţie rămase neexplodate;
4.3.14. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
4.3.15. să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
4.3.16. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
4.3.17. să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
4.3.18. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

4.3.19. să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
4.3.20. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.
4.3.21. supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii ;
4.3.22. se va respecta circuitul deseurilor si depozitarea acestora in vederea distrugerii in conformitate cu legislatia in vigoare.
4.4.ATRIBUTII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII(SMC)
4.4.1. respecta procedurile obligatorii ale Sistemului de Management al Calitatii;
4.4.2. respecta procedurile operationale ale SMC;
4.4.3. respecta procedurile caracteristice ale SMC conform fiselor de proces documentate pentru fiecare directie/ serviciu / birou / compartiment in parte;
4.4.4. furnizeaza la timp toate documentele si informatiile necesare in vederea desfasurarii in conditii optime ale auditurilor interne si / sau externe pe linie de asigurarea calitatii.
5. LIMITE DE COMPETENTA
5.1. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;
5.2.de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a activitatii spitalului;
5.3.are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de lucru;
5.4.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii spitalului situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane interpuse si care considera ca pot dauna renumelui spitalului.
5.5.raspunde material pentru orice distrugere, degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.
6. SALARIZARE :
6.1.Salarizarea este in conformitate cu legislatia in vigoare ;
6.2.Salariul de baza este renumeratia primita in raport cu munca depusa.
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu raspunde disciplinar, conventional sau penal, dupa caz.
Fisa postului este valabila pe intreaga perioada de desfasurare a contractului de munca, putand fi reinnoita in cazul aparitiei unor noi reglementari legale sau ori de cate ori este necesar.
Medic sef sectie ATI,
Salariat,
Am luat la cunostinta si am primit un exemplar
Numele si prenumele :
Semnatura :
Data :

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sfmaria-iasi.ro