FIŞA DE POST kinetoterapeut – Republica Moldova

la ordinul MS al RM
nr.____din,,___ „________2010
FIŞA DE POST
   al kinetoterapeutului
1.           Dispoziţii generale
1)           Kinetoterapeutul este specialist cu studii superioare paramedicale la specialitatea Kinetoterapie, şi alte forme de învăţământ postuniversitar (masterat, doctorantura) în domeniul kinetoterapiei sau prin studii de licenţă în instituţii de învăţământ licenţiate cu dreptul de activitate medicală şi posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul diagnosticului şi tratamentului de reabilitare prin metode ale kinetoterapiei.
2)           Kinetoterapeutul trebuie să posede competenţe certificate în terapia ocupaţională, masaj, electroterapie, hidroterapie şi alte metode care îi permite să activeze în toate unităţile de reabilitare.
3)           În lucrul său, kinetoterapeutul, se conduce de metodologia de tratament kinetoterapeutic în procesul de reabilitare la maturi, copii şi vîrstnici, în conformitate cu cerinţele caracteristicii de calificare, instrucţiunea în  cauză şi de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova referitor la ocrotirea sănătăţii populaţiei şi de documentaţia instructiv metodică a instituţiilor medicale unde activează.
4)           Kinetoterapeutul este obligat să posede cunoştinţe speciale în domeniul ştiinţelor pedagogice, medicale, ale medicinii fizice – kinetoterapia, inclusiv fiziobalneoterapia, masaj, în diagnostic şi raţionament clinic, deprinderi şi metode profesionale, sociale, psihologice, ocupaţionale, biologice, manageriale în kinetoterapie şi reabilitare.
5)           Kinetoterapeutul poate activa în spitale, clinici,secţii /centre de zi, centre de reabilitare, instituţii comunitare specializate/polivalente, programe de asistenţă la domiciliu, şcoli speciale,instituţii educaţionale socio-profesionale, în industrie şi întreprinderi private.
6)           Întru exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, kinetoterapeutul activează şi colaborează cu membrii echipei multidisciplinare de reabilitare medicală şi  specialişti din domeniile medicale specializate.
7)           Kinetoterapeutul efectuează următoarele activităţi:
a)            diagnosticul kinetoterapeutic cu metode specifice kinetologiei medicale (bilanţul kinetologic, musculo-articular, funcţional global, psihologic, social şi profesional etc.);
b)           analiza precisă a celor mai indicate activităţi kinetofuncţionale pentru deficitul şi handicapul pacientului sub raporturile kinetologice, fiziologice,etice, sociale şi psihologice;
c)           analiza (statistică, clinică, funcţională, profesională etc);
d)           independent consultaţia ambulatorie în policlinici, unităţi medico-sanitare şi alte instituţii curativ-diagnostice pentru maturi şi copii;
e)            lucrul curativ şi profilactic în staţionare, preventorii şi alte instituţii curativ-diagnostice pentru maturi şi copii.
8)           Kinetoterapeutul este subordonat kinetoterapeutuli superior, şefului secţiei/centrului de reabilitare medicală şi medicină fizică, sau directorului instituţiei unde activează.
9)           Kinetoterapeutul dirijează cu lucrul personalului sanitar mediu şi inferior subordonat lui.
10)       În unităţile sanitare unificate, cu spital şi policlinică, statele de personal ale cărora includ unitatea de kinetoterapeut pentru deservirea pacienţilor spitalizaţi şi de ambulator , specialistul în  această funcţie are un program de lucru atât în staţionar cît şi în policlinică.
11)       Kinetoterapeutul organizează, coordonează, aplică, supraveghează şi evaluează procesul activităţii  kinetoterapeutice în instituţia medicală.
12)       Kinetoterapeutul consultă specialiştii din clinică, membrii echipei în problemele tratamentului kinetoterapeutic.
13)       Numirea şi eliberarea din funcţie a kinetoterapeutul se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare
2.           Atribuţii
Kinetoterapeutul este obligat:
1)           Să participe la organizarea procesului complex de diagnostic şi tratament în instituţiile curativ-profilactice, la planului de examinare specială clinică şi funcţională a pacientului, la alegerea volumului şi metodelor raţionale de investigaţii în scopul obţinerii în termen oportun a informaţiei diagnostice depline şi veridice;
2)           Să organizeze activitatea cabinetului/sala de kinetoterapie în cadrul unităţii sanitare;
3)           Să efectueze investigaţiile diagnostice şi evaluări necesare.
4)           Să indice argumentat metode de reabilitare prin tehnici şi metode kinetoterapeutice, ţinând cont de indicaţiile, contraindicaţiile şi compatibilitatea lor cu alte metode de tratament
5)           Să aplice personal diverse manopere kinetofizicale specifice procesului patologic,deficitului funcţional, vîrstei şi altor parametri.
6)           Să posede competenţe în exploatarea şi utilizarea echipamentului, mijloacelor specifice de. kinetoterapiei, dispozitivelor, aparatelor medicale din dotarea serviciului de . kinetoterapie şi cunoaşterea a gradului de risc posibil la exploatarea acestora.
7)           Să efectueze lucrul consultativ, să participe la depistarea şi analiza cazurilor de incompatibilităţi terapeutice apărute ca rezultat al aplicării diverselor metode de tratament;
8)           Să participe împreună cu membrii echipei, şeful secţiei şi alţi medici la vizita pacienţilor cu scopul selectării pacienţilor, cărora le este indicată kinetoterapia;
9)           Să conducă şi controleze activitatea, asistenţilor medicali kinetoterapeut, maseor, fiziokinetoterapeut care efectuează şedinţe de kinetoterapie în grup şi individual.
10)       Să fie responsabil de corespunderea locului de muncă a kinetoterapeutului cu cerinţele în vigoare şi de utilarea corespunzătoare a cabinetului/sălii de kinetoterapie;
11)       Să respecte regulile securităţii muncii şi a regimului sanitar epidemiologie;
12)       Să cunoască principiile acordării ajutorului urgent cu remedii farmacologice;
13)       Să asigure completarea operativă şi calitativă a documentaţiei medicale în corespundere cu cerinţele Ministerului Sănătăţii;
14)       Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele profesionale, şi nu mai rar de o dată în 3-5 ani să urmeze cursurile de perfecţionare. Să asigure implementarea în practică a metodelor de diagnostic şi tratament de kinetoterapie de ultimă oră, în baza performanţelor ştiinţifice mondiale;
15)       Să cunoască bazele funcţionale a medicinii bugetare, de asigurare şi private;
16)       Să posede competenţe în utilizarea materialelor didactice(standuri,dispozitive orto-protezice, manechine, informaţie video, videoproiector, diaproiector, etc.)
17)       Să utilizeze în practică metodele contemporane de kinetoprofilaxie, diagnostic şi tratament recuperator cu mijloace şi metode kinetoterapeutice.
18)       Să informeze membrii echipei, medicii instituţiei curativ-profilactice referitor la indicaţiile şi contraindicaţiile kinetoterapiei,
19)       Să efectueze propagarea cunoştinţele referitoare la kinetoterapie în rândurile populaţiei;
20)       Să activeze în conformitate cu un plan personal şi să prezinte periodic darea de seamă şefului secţiei;
21)       Kinetoterapeutul din centre, spitale de reabilitare, protezare şi ortezare are suplimentar şi sarcină a unui medic ordinator
3.           Drepturi
1)           Să elaboreze programul şi planul de tratament al pacientului selectând metodele de tratament potrivite;
2)           Să coordoneze planul tratamentului cu membrii echipei sau cu medicii de altă specialitate;
3)           Să verifice volumul şi corectitudinea îndeplinirii indicaţiilor medicului de către personalul sanitar mediu;
4)           Să participe activ la conferinţe clinice desfăşurate în instituţia medicală, conferinţe teoretico-practice, seminare, congrese, la care se discută chestiuni ce ţin de problematica kinetoterapiei , medicinii fizice şi rolul acestora în reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi şi handicapuri şi profilaxia maladiilor şi consecinţelor lor;
5)           Să fie membru al asociaţiilor de reabilitare medicală şi medicina fizică
6)             înainteze propuneri referitoare la activitatea cabinetului/sălii de kinetoterapie
7)             înainteze propuneri referitoare la stimularea materială şi morală a personalului sanitar mediu şi la sancţionarea pentru încălcarea obligaţiilor funcţionale;
8)           Să-şi apere drepturile sale în modul stabilit de legislaţie;
4.            Responsabilităţi
Kinetoterapeutul este responsabil:
1)           De îndeplinirea precisă şi oportună a obligaţiilor prevăzute de instrucţiunea în cauză şi regulamentul intern al instituţiei medicale;
2)           De erorile admise în tratamentul pacienţilor, care au avut ca urmare complicaţii grave;
3)           De respectarea regulilor securităţii muncii şi a regimului sanitar-epidemiologic;
4)           De întocmirea corectă a documentaţiei medicale ce ţine de obligaţiile profesionale
5)           De integritatea şi funcţionalitatea echipamentului de reabilitare
6)           De deciziile luate în cadrul activităţii sale, calitatea asistenţei medicale de reabilitare, ţinînd cont de atribuţiile şi responsabilităţile sale.
7)           De acţiunile nelegitime sau neregulamentare care au condiţionat deteriorarea stării sănătăţii pacientului, conform legislaţiei în vigoare.
8)           De corectitudinea şi promptitudinea realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor.
9)           De calitatea activităţii personalului subordonat
5.           Dispoziţii finale
1)           Kinetoterapeutul nu eliberează certificate de concediu medical.
2)           Nivelul activităţii şi pregătirii profesionale a kinetoterapeutului care activează în domeniul reabilitării medicale este evaluat în cadrul Comisiei de Atestare a Medicilor Reabilitologi, Kinetoterapeuţi, Medicina Sportivă, Terapie Manuală (C.A.R.K.MS.TM).
3)           Controlul asupra activităţii kinetoterapeutului se realizează în ordinea stabilită de Ministerului Sănătăţii, de vice-directorul a instituţiei medicale şi şeful serviciului de reabilitare medicală şi medicină fizică.