Diferenta dintre kinetoterapie si balneo-fiziokinetoterapie si recuperare

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

 

Titlul şi denumirea calificării
Titlu de absolvire Licențiat în educație fizică și sport
Denumire calificare Kinetoterapie şi motricitate specială Cod calificare L40801001030 Persoană de contact Contact ACPART – ACPART
Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Domeniu ierarhizare: Educaţie fizică şi sport
Domeniu de studiu: Educație fizică și sport
Program de studiu: Kinetoterapie şi motricitate specială
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani
Precondiţii de acces:
Detalii:
Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe profesionale:

Proiectarea modulară (Kinetoterapie şi motricitate specială, Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară.
Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie şi motricitate specială, Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă).
Evaluarea clinică primară (funcţională) şi diagnoza nevoilor de intervenţie kinetoterapeutică.
Realizarea programelor de intervenţie kinetoterapeutică, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie kinetoterapeutică.
Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Competenţe transversale:

Organizarea de programe kinetoterapeutice în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.
Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice intervenţiilor kinetoterapeutice
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală .

Facultăţi:

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA ”BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport , UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de Kinetoterapie, ACADEMIA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Ştiinţe , UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Kinetoterapeut – 226405; Profesor de cultura fizica medicala – 226406;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: profesor kinetoterapeut, ergoterapeut (cu studii superioare de specialitate), educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), instructor – educator în unităţi de handicapaţi (cu studii superioare de specialitate), asistent de cercetare în kinetoterapie, coordonator complex de recuperare.
Modalităţile de acces la calificare

Calificări conexe
Titlul şi denumirea calificării
Titlu de absolvire Licențiat în balneo-fiziokinetoterapie și recuperare
Denumire calificare Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Cod calificare L30301002030 Persoană de contact Contact ACPART – ACPART
Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe biologice şi biomedicale
Ramura de ştiinţă: Medicină
Domeniu ierarhizare: Medicină
Domeniu de studiu: Sănătate – Reglementat general
Program de studiu: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani
Precondiţii de acces:
Detalii:
Rezumatul referenţialului calificării
Competenţe profesionale:

Realizarea programelor de kinetoterapie adaptate patologiei si conforme obiectivelor stabilite de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din domeniu
Elaborarea si realizarea programe- lor de masaj individualizate
Elaborarea si realizarea programelor de hidrotermoterapie şi a altor metode specifice in acord cu patologia in cadrul programului integrat de tratament recuperator
Realizarea protocoalelor de electroterapie intocmite de medic
Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului functional precum şi monitorizarea acestuia
Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene si socio-profesionale

Competenţe transversale:

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala

Facultăţi:

Facultatea de Medicină, UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară , UNIVERSITATEA DE VEST ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în fiziokinetoterapie – 226404; Cercetator în fiziokinetoterapie – 226403; Fizioterapeut – 226402;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: fiziokinetoterapeut, profesor CFM, instructor fizioterapie, consultant de specialitate fiziokinetoterapie, asistent medical şef fizioterapie
Modalităţile de acces la calificare

Calificări conexe

sursa: www.rncis.ro